BELFIUS, als hoofdpartner van de federatie, staat in voor de verzekering van alle hockeyclubs.

 

Verzekering inbegrepen in lidmaatschap bij de VHL

 1. 1. Collectieve verzekering tegen sportongevallen (sportbeoefenaars – leden)
  De Vlaamse Hockey Liga heeft ten behoeve van de hockeyclubs en haar leden een collectieve verzekering “lichamelijke ongevallen (LO)” en “burgerlijke aansprakelijkheid (BA)” afgesloten .

Lichamelijke ongevallen
De leden zijn in clubverband verzekerd op stages, trainingen, wedstrijden, sportkampen,… in binnen- en buitenland, ook voor de verplaatsingen daar naartoe. Er is bijstand voor repatriëring tot een beloop van maximum 2.500 euro per ongeval. Wanneer er zich een lichamelijk ongeval voordoet in uw hockeyclub, moet u volgende stappen ondernemen:

1.  Een lid raakt geblesseerd tijdens een activiteit;

2.  U neemt een ongeval aangifteformulier van de Vlaamse Hockey Liga en laat dit invullen door de clubverantwoordelijke (bv. secretaris);

3.  Het geneeskundig getuigschrift laat je binnen de 48 uur invullen door de geneesheer. Je betaalt op dat moment zelf de kosten van het doktersbezoek (deze worden achteraf terugbetaald door Belfius);

4.  Stuur per mail het ingevulde aangifteformulier zo snel mogelijk naar Belfiuspci.aangifte-constat@belins.be.

 

De afhandeling van uw dossier gebeurt vanaf nu rechtstreeks met Belfius. Na ontvangst van het aangifteformulier zal Belfius u het nummer van uw dossier meedelen. Alle bijkomende onkostennota’s en verslagen kan u best onmiddellijk overmaken aan Belfius zodat zij, als het dossier volledig is, tot betaling kunnen overgaan. Er is altijd een franchise van 25 € per ongeval. Indien er geen tussenkomst is van het ziekenfonds, komt Belfius tussen, tot het bedrag voorzien in de tarieven van het RIZIV barema (1x). Indien er tussenkomst is van het ziekenfonds, legt Belfius het verschil bij tussen de tussenkomst van het ziekenfonds en 1x het tarief van het RIZIV barema. Voor niet voorziene kosten in het RIZIV barema komt Belfius tussen tot maximum 1.250 €, met inbegrip van kosten voor kinesitherapie en hartfalen.
In toepassing van de wet moeten de geneesheren en ziekenhuizen aan de patiënten of aan hun ouders om betaling van de gewone verstrekkingen verzoeken en de getuigschriften voor verstrekte hulp, bestemd voor het ziekenfonds, afleveren. Op vertoon van de stavingstukken en van de afrekening van het ziekenfonds vergoedt Belfius haar tegemoetkoming op de door de rechthebbenden gewenste wijze (rekeningnummer). Het slachtoffer (of de ouders) hebben vrijheid van keuze van arts of ziekenhuis ongeacht welke dokter of ziekenhuis de eerste verzorging heeft toegediend.

 

Burgerlijke aansprakelijkheid

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) vergoedt de schade die een lid berokkent
aan iemand anders (een derde). Er moet schade zijn, veroorzaakt door de fout van een lid en
er moet een duidelijk verband zijn tussen schade en ‘dader’. (hockey en niet-hockey zoals een
club BBQ).


Voorbeeld 1 :

 • Tijdens een match gaat een bal over het net rond het veld en die bal raakt een wagen
  die op een openbare straat rijdt. De materiële schade aan de wagen is gedekt.

Zijn uitgesloten:

 • De schade aan materieel toebehorend aan de toeschouwers (vb. voertuigen op de
  parking);
 • De leden worden niet beschouwd als zijnde derden tijdens de hockey activiteiten.
 •  

Voorbeeld 2 : Extra dekking voor toevertrouwde goederen tot 25.000 €.

 • Een club moet bv een zaal of een tent (= een toevertrouwde goed) huren voor Indoor
  Hockey gedurende 3 maand (huurtermijn). Stel dat een speler/een bal een venster
  breekt…dan wordt dit via de BA gedekt.
  De zaaleigenaar is in dit geval een derde/een slachtoffer en de club/de speler wordt
  door de BA extra dekking (voor toevertrouwde goederen) gedekt voor de schade die er
  is veroorzaakt.

Wanneer er iets gebeurt in uw hockeyclub, en u dient een burgerlijk ongeval te melden, dan
moet u volgende stappen ondernemen:
1.  Een lid berokkent schade aan iemand anders;

2.  U neemt een ongeval aangifteformulier van de Vlaamse Hockey Liga en
laat dit invullen door de clubverantwoordelijke (bv. secretaris)

3.  Stuur per mail het ingevulde aangifteformulier zo snel mogelijk naar Belfius:pci.aangifte-constat@belins.be.

 

 

Hieronder vind je een kort overzicht van de voornaamste tegemoetkomingen.