Hockey is een sport waar sportiviteit en respect voorop staat. Een code of conduct is dan ook vereist om de goede werking van de club te kunnen waarborgen.

We kunnen deze code of conduct (gedragsregels) in 6 categorieën indelen.

 1. Algemeen
 2. Spelers
 3. Coaches
 4. Trainers
 5. Scheidsrechters
 6. Ouders

Lees verder voor de gehele tekst 


1 Algemeen:

 • Ken de spelregels en gedraag je ernaar
 • Respecteer je mede- en tegenstanders
 • Behandel alle spelers gelijkwaardig
 • Gebruik geen fysiek of verbaal geweld
 • Steun de mensen die voor sportiviteit en respect opkomen

 

2 Spelers:

Eerlijk en met plezier spelen is belangrijker dan winnen, dit geldt voor iedereen.

Vanaf U12 streven we naast dat spelplezier ook naar een meer kwalitatieve indeling. De ploegsamenstelling wordt dan gebaseerd op diverse criteria waaronder inzet, teamgeest, techniek. Deze worden per seizoenshelft bepaald in overleg met het sportief comité, de trainers en coaches. Een beslissing kan niet worden aangevochten en zal telkens genomen worden in het algemeen belang van de club.

Aangezien hockey een teamsport is , is stiptheid en engagement van groot belang op zowel trainingen als wedstrijden. Aanwezigheid op trainingen 5 minuten en op wedstrijden 30 minuten voor aanvang is vereist.

Het afmelden voor de trainingen en wedstrijden is dan ook verplicht. Dit kan door in te loggen op Twizzit en wordt door onze coaches opgevolgd. Je kan op je account trouwens perfect je aanwezigheidspercentage bekijken alsmede je stiptheid.

Zorg dat je je uitrusting (bitje, beenbeschermers etc) steeds bij je hebt. Help je goalie bij het aantrekken van zijn keeperuitrusting.
Pestgedrag wordt niet getolereerd in clubverband en kan aanleiding geven tot een sanctie die door het bestuur wordt opgelegd.

Respecteer je coach en de trainers en al die mensen die ervoor zorgen dat je kan trainen en wedstrijden spelen.

Accepteer de beslissingen van scheidsrechters, coaches en trainers ook al vind je dat zij niet voor hun taak geschikt zijn. Bespreek dat na de wedstrijd en probeer er verbetering in te brengen. Beïnvloed de scheidsrechter en/of anderen niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.

Blijf bescheiden bij een overwinning. Wens, als je verliest, de tegenstander geluk met het behaalde succes. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.

Respecteer de infrastructuur (het terrein, de kleedkamers etc) en het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld.

 

3 Coaches

Als coach zie je er op toe dat je team in een vriendschappelijke sfeer de wedstrijd kan beginnen en je geeft het team een duidelijke briefing voor het begin van de wedstrijd.

Je zorgt ervoor dat iedereen een half uur van te voren aanwezig is.

Je bepaalt samen met je eventuele medecoaches, wie tijdens de wedstrijd de coaching op zich neemt. Dit om verwarring bij de spelers te voorkomen.

Je helpt een individuele speler door te bespreken wat goed ging en wat beter kan. Extra oefenen maakt het verschil. Maak een speler nooit belachelijk en geef hem of haar geen uitbrander als een fout werd gemaakt of een wedstrijd verloren.

Je moedigt het team altijd aan om volgens de regels te spelen. Je valt beslissingen van scheidsrechters nooit in het openbaar af.

Coaches worden per seizoenshelft gevraagd om een evaluatie van hun spelers door te geven. 


4 Trainers

Je geeft het goede voorbeeld en bent altijd 15' voor tijd aanwezig.
Je aanwezigheid is maximaal , in geval van overmacht zorg je zelf voor vervanging, en licht je de verantwoordelijke in.

Je hanteert een nultolerantie voor pestgedrag, en rapporteert overtredingen zo snel mogelijk aan de sportief verantwoordelijke.
Deze zal het probleem onderzoeken en gepaste maatregelen treffen.

5 Scheidsrechters

Ken de regels. Ze wijzigen regelmatig en variëren per categorie!

Hoe je fluit, bepaal je op basis van: het niveau van de spelers; de omstandigheden; het belang van de wedstrijd, dit altijd in samenspraak met de scheidsrechter van het andere team voor aanvang van de wedstrijd.

Begeleid als het kan, leid als het moet. Spelplezier en (te) veel onderbrekingen gaan niet samen.

Je hebt een voorbeeldfunctie. Gedraag je sportief, in en om het veld. Geef waar mogelijk een compliment voor goed spel. Wees objectief en beleefd bij het constateren van fouten maar wel beslist. Bestraf onsportief gedrag zodat het niet loont. Laat je niet intimideren door anderen, eventuele discussies  kunnen na de wedstrijd.

 

6 Toeschouwers en ouders

Zorg dat je kind bij zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden aanwezig is. Maak afspraken met hem of haar over het engagement naar het team. Hockey is een teamsport waarbij geen enkele speler gemist kan worden. Een eventuele afmelding is verplicht . Ook stiptheid is van groot belang. Aanwezigheid 5 minuten voor aanvang van de trainingen en 30 minuten voor wedstrijden (onderbouw) en 1 uur (bovenbouw)  is vereist.


Om de verplaatsingen van de spelers mogelijk te maken rekenen we op jullie om beurtelings via carpooling voor het transport van het team in te staan, dit wordt doorgaans gecoördineerd door de coach of manager.

Toon tijdens de wedstrijd respect voor de tegenstanders en respecteer de beslissingen van de scheidsrechters. Zonder scheidsrechters zou er geen wedstrijd zijn.

Erken en waardeer de inzet van alle mensen die het sporten van uw kind mogelijk maken.

Tactische richtlijnen worden alleen door de coach gegeven. Positieve aanmoediging kan wel. Help mee hockey leuk te houden. Keur elk gebruik van (verbaal) geweld af.

Stimuleer spelers om zich aan de regels te houden. Applaudisseer voor goed spel van zowel uw eigen team als dat van de tegenstanders. Gedraag u sportief. 

De ploegsamenstelling wordt gebaseerd op diverse criteria waaronder inzet, teamgeest en techniek. Deze worden per seizoenshelft bepaald in samenwerking met het sportief comité, de trainers en coaches. Een beslissing dienaangaande kan niet worden aangevochten en zal telkens genomen worden in het algemeen belang van de club.

Uw aanwezigheid tijdens de wedstrijden en trainingen, maar ook uw ondersteuning als coach of ploegmanager, als sponsor, of uw deelname aan de randactiviteiten, zoals hulp bij tornooien of evenementen worden zeer op prijs gesteld.

Het lidgeld dient tijdig te worden betaald, d.w.z. vóór het begin van het seizoen, of bij latere instap zo spoedig mogelijk, maar niet later dan één maand na aanvang trainingen.

Het lidmaatschap bij Hockeyclub Keerbergen Tigers wordt na een eenmalige inschrijving bij de club jaarlijks stilzwijgend verlengd tot eventuele opzegging.

Dit betekent concreet dat elke lid dat het komend seizoen niet meer wenst te hockeyen bij HCKT zich officieel (schriftelijk) dient uit te schrijven. Hiervoor wordt telkens in mei een online formulier aangemaakt.  De uitschrijving dient te gebeuren vóór 30 juni aan het einde van het seizoen op last van de hockeyfederatie.
Het is natuurlijk ook voor ons van belang mbt. de teamindelingen voor het komende seizoen. 
Na uitschrijving ontvangt u geen nieuwsbrieven meer van ons.


Privacy
De persoonlijke gegevens van de leden, die ter uwer beschikking staan op de website (enkel leesbaar wanneer u bent ingelogd), mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor marketingdoeleinden of doorgegeven worden aan derden.

Vragen ?
Hebt u vragen, opmerkingen en/of voorstellen, dan kan u contact opnemen met één van de verantwoordelijken van de verschillende comités of bestuur. (zie website)

Wij wensen u alvast een prachtig en sportief seizoen toe !